Convocatòria d’Eleccions

22 febrer 2021 Activitats i Esdeveniments
vista Aèria port

De conformitat amb el que disposa el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, la seva posterior modificació pel decret 55/2012, de 29 de maig, i els Estatuts del Club Nàutic Estartit, la Junta Directiva acorda convocar eleccions a president i resta de membres de la Junta Directiva.

El procediment a seguir es detalla a continuació.

  1. Nombre de càrrecs a proveir: President, vicepresident 1er, vicepresident 2on, vicepresident 3er, secretari, tresorer, comodor, síndic, vocals de les seccions esportives federades i resta de vocals (tant els vocals de les seccions federades com la resta de vocals es numeraran amb ordinals consecutius començant per l’1). D’acord a l’article 32, la Junta Directiva estarà integrada per un nombre de membres superior a cinc i inferior a 20 membres.
  2. Nombre de càrrecs a proveir: President, vicepresident 1er, vicepresident 2on, vicepresident 3er, secretari, tresorer, comodor, síndic, vocals de les seccions esportives federades i resta de vocals (tant els vocals de les seccions federades com la resta de vocals es numeraran amb ordinals consecutius començant per l’1). D’acord a l’article 32, la Junta Directiva estarà integrada per un nombre de membres superior a cinc i inferior a 20 membres.
  3. Condicions per a ser elector i candidat: són electors i elegibles els socis Fundadors i de Número inscrits en el cens en data 31 de desembre 2020 i que no tinguin suspesa la condició de soci, així com aquells socis relacionats a la disposició transitòria segona dels Estatuts socials
  4. Designació de la Junta Electoral: la Junta Electoral estarà composada per tres titulars i tres suplents.
  5. Cens electoral: estarà a disposició dels Socis a la Secretaria del Club, on també es poden sol·licitar els Estatuts del Club per fer les consultes pertinents.
  6. Termini per a la presentació de candidatures: des del dia 22 de març de 2021 al dia 30 de març de 2021, es presentaran les candidatures tancades que desitgin acudir a les eleccions en la forma establerta.
  7. Proclamació de candidatures: el dia 31 de març de 2021 a les 13:00 h.
  8. Dia, hora i lloc de les eleccions: el dia 24 d’abril de 2021 a les 17:00 hores i en el Local Social, tindrà lloc la votació per l’elecció de President i de la resta de membres de Junta Directiva o, si s’escau, la seva proclamació en cas d’haver-hi una sola candidatura. En el cas que les condicions epidemiològiques de la pandèmia de COVID-19 no permetin les reunions presencials ni els desplaçaments en aquesta data, s’actuarà d’acord l’establert a l’article 1, punt 4, del Decret Llei 4/2021 on s’habilita a les entitats esportives a establir el vot per correu postal i per mitjans electrònics en els processos d’elecció de les juntes directives i dels seus presidents.
  9. Altres consideracions: la disposició transitòria primera dels Estatuts Socials del Club Nàutic Estartit, aprovats per l’Assemblea General el 25 d’abril de 2015, estableix que:

“La totalitat dels membres de la Junta Directiva proclamada per la Junta Electoral el dia 1 d’abril de 2015 tenen un mandat de sis anys de durada. Acabat aquest mandat s’ha d’implantar el sistema de renovacions parcials que s’estableix a l’article 37 d’aquests Estatuts.

Els membres de la Junta Directiva que resulti de les següents eleccions s’han d’adaptar a les previsions de l’esmentat article 37, per a la qual cosa els càrrecs de president, de tresorer, la meitat de la resta dels vicepresidents, si n’hi ha més de dos, i de la meitat dels vocals han de tenir un mandat de sis anys; i els de comodor, la meitat de la resta dels vicepresidents, si n’hi ha més de dos, de secretari, de síndic i de la meitat de vocals, l’han de tenir de tres anys. Les candidatures que s’hi presentin han de designar explícitament quins candidats a vicepresidents que no siguin ni el comodor ni el tresorer, quan en presentin més de dos, i quins candidats a vocals opten a un mandat de sis anys i quins a un mandat de tres anys, respectant la proporció per meitats que preveu el citat article 37.”

La Junta Directiva

l’Estartit, 20 de febrer de 2021

VEURE TOTES LES NOTÍCIES