Diari d’obres Fase 2B | Setmana 12: del 15 al 19 de gener de 2018

19 gener 2018 Activitats i Esdeveniments

A continuació es detallen les tasques més importants que s’han realitzat aquesta setmana:

  • Es forma el vas de decantació a l’esplanada de l’Escola de Vela i s’inicien les tasques de dragat per succió del canal del moll de la 800 de la dàrsena interior
  • Es finalitzen els pericons del registre del vial perimetral i es reposen els tubs dels passos existents
  • Es realitza la compactació d’escullera sense classificar al trasdós dels nous molls verticals
  • Segueixen les tasques de demolició de paviment a la zona de l’estació de servei on es comença la formació de la superfície de l’encofrat de la llosa dels dipòsits
  • A l’Espai Medes, s’està portant a terme l’encofrat vist del voladís de la coberta

setmana 12 (1)

setmana 12 (2)

setmana 12 (3)

setmana 12 (4)

setmana 12 (5)

setmana 12 (6)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES