Diari d’obres Fase 2B | Setmana 14: del 29 de gener al 2 de febrer de 2018

02 febrer 2018 Activitats i Esdeveniments

Durant aquesta setmana, les tasques més importants que s’han fet a l’obra han estat les següents:

  • Es realitza el formigonat de les lloses de base dels nous dipòsits de carburant
  • Es comencen els treballs d’encofrat de la biga de l’esglaó del nou moll de la zona de l’escola de vela
  • Continuen les tasques de dragat mecànic a la part de la dàrsena interior del moll de la 800 i de succió al passadís de navegabilitat d’accés a la zona tècnica
  • Es perllonga la rasa pel prisma de serveis a la zona del vial perimetral i la canonada d’aigua potable que es revesteix amb geotextil
  • L’empresa subministradora dels tancs de carburant, acaba les feines de segellat dels colls dels dipòsits. Es preveu refer el refibrat i acabat dels junts dels colls de registre a fi de garantir l’estanqueïtat
  • Es repica el moll del darrera de l’edifici de marineria on anirà ubicat el nou edifici de l’escola de vela

setmana 14 (1)

setmana 14 (2)

setmana 14 (3)

setmana 14 (4)

setmana 14 (5)

setmana 14 (6)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES