Diari d’obres Fase 2C | Setmana 11: del 26 al 30 de novembre de 2018

30 novembre 2018 Activitats i Esdeveniments

Les tasques més importants que s’han dut a terme durant aquesta setmana són les següents:

  • Es segueix executant el dragatge i anivellament de terreny subaquàtic de la zona del nou travelift
  • Totes les entrades i sortides de maquinària ja s’executen pel nou accés del port
  • Es col·loca l’encofrat que conformarà el moll de ribera de la grua i es munta una nova posta de formigonat
  • S’enderroca una paret de l’edifici de marineria que ampliarà l’antic vestuari de personal

setmana 11 (2)

setmana 11 (4)

setmana 11 (5)

setmana 11 (1)

VEURE TOTES LES NOTÍCIES