Diari d’obres Fase 1 | Setmana 27: del 25 d’abril al 29 d’abril de 2016

29 abril 2016 Diari d'obres
Diari d'obres Setmana 26

A continuació es detalla el resum d’aquesta setmana:

  • Es finalitza el moll vertical de gravetat de la prolongació del martell del Contradic i es segueix amb l’execució dels micropilots i el reblert del trasdós
  • A l’esplanada del Contradic acaben de demolir tot el paviment de formigó existent i comencen a realitzar el prisma de serveis
  • Avancem amb el recrescut del muret sobre el moll vertical del Contradic
  • Es col·loquen sis palanques prefabricades més del moll de claraboies del dic de Garbí i acaben el prisma de serveis i la xarxa d’enllumenat
  • Comencen l’encamat de pedra i formigó del cap de talús del passeig de Garbí
  • A l’edifici de serveis del CNE avancen amb la formació de les parets interiors
  • Al moll central, es col·loca l’escullera de 6T que ha de fer de sosteniment del talús d’escullera de 200 Kg
  • El dic de Llevant només queda col·locar l’escullera de 6-8 T de la part emergida a la connexió amb el dic existent
  • La bomba de succió finalitza les feines de dragatge i a finals de setmana es rep l’autorització per poder extreure les sorres aplegades a la Platja gran i procedir al seu trasllat a la format de dunes davant la Pletera

Setmana 26 (1)

Setmana 26 (3)

Setmana 26 (4)

Setmana 26

VEURE TOTES LES NOTÍCIES