Nota de Premsa: Anàlisi d’argiles i llims trobats a Griells

11 juny 2016 Notícies
anàlisi llims argila

El passat divendres 20 de maig, en la darrera jornada de trasllat de sorres provinents de les operacions de dragat als dipòsits autoritzats, vàrem tenir una incidència quan van aparèixer -en una zona concreta de Griells- una mena de pilotes que semblaven a la vista “xapapote”.

Desplaçats al lloc dels fets, es va observar que les pilotes en qüestió no feien olor ni desprenen iridescències en contacte amb l’aigua, pel que es va descartar que fossin restes de petroli o similar; tenien una consistència plàstica i eren de color negre. Aparentment, i per la seva textura, es tractava d’argiles barrejades amb llims.

Seguint les instruccions del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil, es va procedir a retirar el material abocat el mateix dia i el següent; de la investigació de l’incident es va veure que es tractava de 8 dels darrers 12 camions que tancaven l’actuació de regeneració aquell mateix dia. Per més seguretat es van retirar una trentena de camions de la zona en qüestió i es va establir un procediment de neteja diària manual (matí i tarda) de petites restes que es va donar per finalitzat ahir al matí després de recollir no més de 60 kg en 15 dies. El mateix dia del sinistre es van prendre mostres que es van portar a analitzar a un laboratori acreditat.

Rebut el resultat de les analítiques de les mostres ens plau comunicar-vos que, tal i com esperàvem, no hi ha cap traça de contaminació en les mostres recollides i es reafirmen els resultats previs a l’extracció del dragat (21 mostres analitzades l’any 2015), durant l’aplec del material dragat a la platja gran (10 mostres analitzades) i en la fase posterior a l’estesa en el camí provisional de Griells i en la formació de dunes de la Pletera (8 mostres analitzades).

Concretament, la mostra de la incidència detectada a la platja de Griells (aglomerat amb semblant plàstic) es confirma que és argila i llim sense cap component orgànic –perquè tot està mineralitzat- cosa que reafirmar la hipòtesis inicial de que es tracta d’una resta inert de substrat antic present en aquesta plana al•luvial i de la que també se’n poden veure mostres en el talús del Càmping que llinda amb el final de l’escullera que protegeix el Passeig de Griells (mostra 6C0374). A dia d’avui no hem pogut precisar amb exactitud l’origen d’aquest material impropi, però creiem que és possible que provingui del fons d’una antiga llacuna litoral formada en èpoques remotes i ubicada en una zona concreta paral•lela al dic de Garbí del port a uns -5,0 m de fondària. En absència d’oxigen, les restes orgàniques van patit un procés de reducció anòxica que dona aquestes tonalitats negres. Quan aquest material està en presència de l’aire, al cap de pocs dies s’oxida i el color negre passa a marró, com es pot veure a les fotografies.

argila1 argila 2

Adjuntem una taula on es pot veure la detallada analítica que s’ha realitzat i on es pot comprovar que les concentracions de metalls, hidrocarburs o fecals són inferiors als valors límit de la normativa vigent.

Codi mostra: 6C05340

Codi mostra: 6C0374

Concentració límit

Material impropi de consistència plàstica

Mostra en terreny natural talús final escullera Passeig Griells

Valors ITEA 2010 i altres referències

COT (matèria orgànica)

0,69

2 %

Arsènic

19

18

30 mg/kg

Cadmi

<0,40

<0,40

0,4 mg/kg

Coure

25

16

35 mg/kg

Mercuri

<0,10

<0,10

0,1 mg/kg

Níquel

30

21

45 mg/kg

Plom

19

19

45 mg/kg

Zinc

59

43

150 mg/kg

Crom

16

12

100 mg/kg

Hidrocarburs

<25

<25

50 mg/kg

Coliforms fecals

<10,0

<10,0

30 ufc/g

Estreptococs fecals

<10,0

<10,0

30 ufc/g

 

Recordar que el moviment de les sorres al seu destí final, corresponent a la fase 1 de les obres de remodelació portuària, ha estat d’aproximadament 32.000 m3, que són prop de 75.000 tones, i que aquest trasllat s’ha efectuat amb la màxima cura i amb una estricta vigilància ambiental.

VEURE TOTES LES NOTÍCIES