Nova figura del síndic a la Junta Directiva

18 juliol 2015 Notícies

En la darrera Junta Directiva es van proclamar els càrrecs de Junta Directiva d’acord al que preveuen els nous Estatuts socials, aprovats en l’Assemblea General de 2015.

La composició de l’òrgan directiu ha quedat com es mostra a continuació:

Sr. Jordi Ponjoan del Molino President
Sr. Ramon Borrat i Jubany Vicepresident 1r., tresorer i delegat d’esports de raqueta
Sr. Josep Mª Ribas i Carrillo Vicepresident 2n. i comodor
Sr. Jordi Alvinyà i Rovira Vicepresident 3r. i síndic
Sr. Joan Bassas i Mariné Secretari
Sra. Teresa Prohias i Ricart Vocal 1
Sr. Jordi Carmona i Espinosa Vocal 2 i delegat de medi ambient
Sr. Ignasi Sentís i Pàmies Vocal 3 i delegat de vela i activitats nàutiques
Sr. Antoni León i Simón Vocal 4
Sr. Albert Salazar i Cortada Vocal 5
Sra. Eva Mintenig i Florensa Vocal 6
Sr. José Miguel Pérez Martínez Vocal 7
Sr. Ramon Alberich i Ferrer Vocal 8
Sr. Genís de Tera i Álvarez Vocal 9

Observi’s que es crea la nova figura del síndic, al que estatutàriament li corresponen: atendre les peticions i queixes dels socis i actuar en defensa dels mateixos davant la resta d’autoritats del Club; i coordinar les activitats culturals, mediamentals i socials del Club i, conseqüentment, presidir la Comissió Social, amb l’assitència dels vocals delegats dels diferents grups d’activitats socials que es considerin. Us hi podeu dirigir mitjançant el correu electrònic sindic@cnestartit.es

VEURE TOTES LES NOTÍCIES