Obres F3C

31 març 2023 Activitats i Esdeveniments

Les obres de la fase 3C es varen iniciar a mitjans del mes de novembre de 2022 i està prevista la seva cloenda a finals del proper mes d’abril.

Es tracta, bàsicament, d’unes obres de consolidació del terreny i d’augment de la seva capacitat portant amb la substitució de les sorres naturals i del reblert provinent de front de cantera emprat en la primera fase de construcció del port als anys 70 per un pedraplè de prop d’un metre de potència.

La substitució dels materials es fa per solucionar dos problemes: per una part, s’evita que els fins del material primitiu s’escapin pel talús del moll de ribera quan hi ha oscil·lacions del nivell del mar i provoquin flonjalls i trencaments del paviment d’acabat i, per l’altra, s’incrementa la capacitat portant del terreny i es deixa preparat per substituir l’actual paviment d’aglomerat per un paquet de formigó, aglomerat de base i aglomerat de rodat d’alta resistència, més adequat pel treball com a zona tècnica amb la capacitat de carrega de la nova maquinària.

Aprofitant el moviment de terres de la zona, també s’han posat al dia les xarxes de serveis (electricitat, comunicacions, drenatge, abastament, enllumenat, etc.) amb la construcció de nous prismes, i s’ha ampliat el nombre de bàculs d’enllumenat i les seves respectives llumeneres per millorar la il·luminació de l’espai.

A la data de tancament d’aquest article, la major part de l’àrea d’obres està a punt d’aglomerar-se per poder entrar en servei durant la Setmana Santa.

Mancaran, això sí, alguns treballs en la part nord-est d’aquesta zona polivalent aparcament-escar que ha d’adequar-se a l’espai existent davant la vella estació transformadora.

Cal recordar que els molls de les parts noves del port s’estan coronant a cotes entre 15 (F2 i F3) i 25 (F1) cm per sobre les cotes de les parts encara no renovades com a adequació al canvi climàtic, fet que fa que calguin rampes d’adequació entre les noves zones i les ja existents quan les obres s’executen per fases.

Durant la segona quinzena del mes d’abril s’instal·laran els nous prefabricats del moll de ribera de formigó post-tesat (que són una evolució dels que es varen posar a les passarel·les 100 a 600 fa uns anys) i, a tal efecte, s’ha format un nou muret de formigó armat adjacent al muret vell de ribera que li donarà més estabilitat i serà el fonament dels nous bàculs d’enllumenat de la part de mar i d’una futura pèrgola fotovoltaica en règim d’autoconsum de fins a 100 kWp. Està també prevista la instal·lació de fins a 10 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

El cost de les obres d’aquesta fase 3C s’ha estimat en 450.000 €, i el Club actua com a contractista principal.

VEURE TOTES LES NOTÍCIES